חיפוש

זירות המסחר היזהרו, המחוקק בדרך

תקנות חדשות שצפויות להיכנס לתוקף מטילות מגבלות על פעולתן של זירות המסחר באמצעות אכיפה פלילית, אזרחית ומנהלית. מאות חברות שפעולותיהן מתבצעות מהבית ייאלצו להפסיק את פעילותן לאלתר


בתחילת אוגוסט 2004 מינה משה טרי, יו"ר רשות לניירות ערך דאז, ועדה מייעצת בנושא בחינת פעולתן של זירות החלופיות למסחר בניירות ערך לישראל. בפברואר 2006 התפרסם דו"ח הוועדה, ובו המלצות להטלת הגבלה על פעולתן של זירות המסחר באמצעות אכיפה פלילית, אזרחית ומנהלית. בהתאם להמלצות הוועדה, ביוני 2010 בתיקון 42 תוקן חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"). קרא עוד....